İnterstisyel Sistit

İdrar kesesi yani mesanenin nedeni bilinmeyen kronik iltihaplı  bir hastalığıdır. Kadınlarda daha sık olmak üzere her  iki cinste de gözlenir.  Yakınmalar  sık sık, az miktarda ağrılı idrar yapılması, gece idrara kalkılması, acil idrar yapma isteği ve karnın alt bölgesinde hissedilen ağrı  olup  bazen hastanın yaşam kalitesini çok düşürür. Bu hastaların mesanelerindeki iltihapta  mast hücreleri  ve eozinofillerin bulunduğu ilk kez 1978’de 52 hastanın incelendiği bir çalışmada bildirilmiştir (34).  Hemen ardından da mast hücrelerin çok belirgin olarak artmış olduğu  saptanmıştır (35).

İnterstisyel sistit ve gıda alerjisi

Literatürde gıda alerjisine bağlı hasta sunumları bulunmaktadır.  Bunlardan birinde alerjik riniti ve eklem ağrıları olan, hem hava hem de gıda alerjileri saptanmış, gıda kısıtlaması ve mast hücre stabilizörü tedavisiyle iyi sonuç  alınmış 2 hasta bildirilmektedir (36). İnterstisyel sistitli hastalarda yapılmış bir sorgulamada, %90’ın üzerinde gıdalarla yakınmalar arasında ilişkili  bulunduğu saptanmıştır (37).

Öneriler: Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, eğer kitabın  V. bölümündeki ipuçlarından (bk., s.206)  biri varsa, aynı bölümdeki genel önerilerden, su uyarılarına ve katkısız beslenmeye uyulması yanında, kişisel önerilerden  A ve  C planlarının uygulanması yarar sağlayabilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

34.Messing
EM
Stamey TA.Interstitial cystitis: early diagnosis,
pathology, and treatment.
Urology.1978
Oct;12(4):381-92.

35.Larsen SThompson SAHald TBarnard RJGilpin CJDixon JSGosling JA. Mast cells in interstitial cystitis.
Br J Urol.1982
Jun;54(3):283-6.

36. Pelikan Zvan Oers JALevens WJFouchier SM. [The role of allergy in interstitial
cystitis]. [Article in Dutch]
Ned Tijdschr
Geneeskd.
1999 Jun 19;143(25):1289-92.

      37.Shorter
B
Ackerman MVarvara MMoldwin RM. Statistical validation of the
shorter-moldwin food sensitivity questionnaire for patients
with interstitial cystitis/bladder pain syndrome.
J Urol. 2014 Jun;191(6):1793-801.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.